Fazlin, H. (2023) “MENIMBANG KASUS PERNIKAHAN ANAK DALAM KACAMATA TAFSIR MAQĀṢIDĪ”, SUHUF, 16(1), pp. 75-101. doi: 10.22548/shf.v16i1.865.