HS, M. (2023) “"DIAM ADALAH EMAS"”, SUHUF, 16(1), pp. 1-19. doi: 10.22548/shf.v16i1.819.