Fais, N., Khasanah, N. and Al Muafa, K. (2022) “Pembakuan Rasm Riwayat Abu ‘Amr Ad-Dani dalam Mushaf Standar Indonesia”, SUHUF, 15(2), pp. 223-244. doi: 10.22548/shf.v15i2.733.