Fais, N., Khasanah, N. and Al Muafa, K. (2023) “Pembakuan Rasm Riwayat Abū ‘Amr Ad-Dānī dalam Mushaf Standar Indonesia”, SUHUF, 15(2). doi: 10.22548/shf.v15i2.733.