FAIS, N.; KHASANAH, N.; AL MUAFA, K. Pembakuan Rasm Riwayat Abū ‘Amr Ad-Dānī dalam Mushaf Standar Indonesia. SUHUF, v. 15, n. 2, 9 fev. 2023.