Fazlin, H. (2023). MENIMBANG KASUS PERNIKAHAN ANAK DALAM KACAMATA TAFSIR MAQĀṢIDĪ. SUHUF, 16(1), 75-101. https://doi.org/10.22548/shf.v16i1.865