HS, M. (2023). "DIAM ADALAH EMAS". SUHUF, 16(1), 1-19. https://doi.org/10.22548/shf.v16i1.819