Fais, N., Khasanah, N., & Al Muafa, K. (2022). Pembakuan Rasm Riwayat Abu ‘Amr Ad-Dani dalam Mushaf Standar Indonesia. SUHUF, 15(2), 223-244. https://doi.org/10.22548/shf.v15i2.733