Fais, N., Khasanah, N., & Al Muafa, K. (2023). Pembakuan Rasm Riwayat Abū ‘Amr Ad-Dānī dalam Mushaf Standar Indonesia. SUHUF, 15(2). https://doi.org/10.22548/shf.v15i2.733