[1]
HS, M. 2023. "DIAM ADALAH EMAS". SUHUF. 16, 1 (Jun. 2023), 1-19. DOI:https://doi.org/10.22548/shf.v16i1.819.