[1]
Fais, N., Khasanah, N. and Al Muafa, K. 2023. Pembakuan Rasm Riwayat Abū ‘Amr Ad-Dānī dalam Mushaf Standar Indonesia. SUHUF. 15, 2 (Feb. 2023). DOI:https://doi.org/10.22548/shf.v15i2.733.